มารีวิทย์สัตหีบ | โรงเรียน มา รี วิทย์ สัตหีบ

มารีวิทย์สัตหีบ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ผลงานของ
นส.ณัฐธิดา ทองประมูล
นส.ศุภลักษณ์ รอดเรืองศรี
นส.สุภาวดี สุขเจริญ
นส.อังค์สร รุ่งเรือง
นส.รัตติยา โสดาจันทร์
นส.รัตนาภรณ์ ดรหลักคำ
นส.ปภาดา ปานทองคำ

มารีวิทย์สัตหีบ

โรงเรียนมารีวิทย์จัดงานยุวบัณฑิตปลูกฝังให้นักเรียนรักการศึกษา


ที่โรงเรียนมารีวิทย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย์ และผู้จัดการโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน มาเป็นประธานในพิธี งานยุวบัณฑิต มอบวุฒิบัตร ครั้งที่24 โดยมี นาง หงส์ทอง มณีขำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมารีวิทย์ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 169 คน เข้าร่วมในพิธี
สำหรับบรรยากาศภายในงาน โดยให้เด็กๆเดินเข้ามาในงาน อย่างสง่างาม ท่ามกลางผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม จัดให้มีการมอบวุฒิบัตร กล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวคำขอบคุณพ่อแม่และคุณครู การร่วมร้องเพลง อนุบาลรำลึก ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
นาง หงส์ทอง มณีขำ กล่าวว่า การที่โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ได้จัดงานยุวบัณฑิตในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลมีความเจริญงอกงาม ทางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพสูงจากกระบวนการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมจัดงานยุวบัณฑิต ครั้งที่ 24โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบทุกคน รักการศึกษา2. เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงต่อไป3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการเรียน ซึ่งการจัดงานยุวบัณฑิตในครั้งที่ 24 นี้ ได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหาร คณะครู และท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี
นาย ไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและบัณฑิตน้อยทั้ง169 คน ที่รับวุฒิบัตรในวันนี้ เชื่อว่าหนูต้องมีความมุมานะอุตสาหะ เพียรพยายาม จนประสบความสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงต่อไปในวันข้างหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ครูคือผู้สร้างและผู้ให้ ทั้งความรู้ ความรักและความเมตตาไม่แตกต่างไปจากคุณพ่อคุณแม่ของหนูขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ที่ได้อบรมบ่มนิสัยให้บัณฑิตน้อย มีความรู้ ความสามารถ ให้นักเรียนทุกคน ก้าวไกลไผ่ดีคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขออวยพรให้บัณฑิตน้อยที่รับวุฒิบัตรในวันนี้ จงประสบความสำเร็จมือนาคตที่รุ่งเรือง เพียบพร้อมไปด้วยวิชาความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีอนาคตที่สดใสเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองสืบไป
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/0863684323

READ  แฟนฉัน9 เกิดเรื่องวุ่น นอนที่โรงเรียน เตรียมแต่งหน้าแต่งตัว เดินพาเหรดกีฬาสี โรงเรียน ซีซั่น 2 | ใบ งาน วัน เด็ก
READ  ควายงาม ฟาร์มฮ้อยปัญ | ใบ งาน วิทย์ ม 3 เรื่อง พันธุกรรม

โรงเรียนมารีวิทย์จัดงานยุวบัณฑิตปลูกฝังให้นักเรียนรักการศึกษา

AfL ระบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ช่วยครูวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้ อย่างตรงจุด [ซับไทย]


โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ เป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนมารีวิทย์ ประกอบด้วยอีก 3 สาขา ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน และโรงเรียนมารีวิทย์ระยอง
โรงเรียนมารีวิทย์ เป็นโรงเรียนคาทอลิก ประเภทสหศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการประเมิน 2 ประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จ
ในด้านการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมารีวิทย์เป็นต้นแบบในการนำ AfL หรือระบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้มาเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่แสดงให้เห็นพัฒนาการ ความก้าวหน้าทางการเรียนและใช้ข้อมูลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

AfL ระบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ช่วยครูวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้ อย่างตรงจุด [ซับไทย]

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบเปิดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาลส่งเสริมสุขภาพแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาง


ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วย สส.เขต8ชลบุรี ผู้แทน ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 ชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล ประจำปี 2563 โดยมี นายเสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด
นางยุรี ตั้งเกียรติกำธร ผู้จัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาลโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ กล่าวว่า ทางโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ตระหนักถึงนโยบายกาส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว มีสุขนิสัยที่ดี ปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขโดยมีวัตถุประสงค์ใน การจัดกิจกรรมดังนี้1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระมัดระวังในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการเล่นกีฬา
นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ กล่าวว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาลโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านผู้จัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาสพร่างกาย แข็งแรง คล่องแคล่ว ว่องไว มีสุขนิสัยที่ดี ปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้อย่างปลอดภัยและควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย จึงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาลขึ้น ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาเตรียมตัวให้กับนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬาตลอดจนเป็นการปลูกฝัง ให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรัก ความสามัคคี รู้จักใช้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และมีความเป็นพลโลกที่เหมาะสมต่อไปขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู ที่ให้กรสนับสนุนในการจัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล หวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/0863684323

READ  แก้ปัญหาลงโปรแกรมไม่ได้ Windows 10 #1 | ลง โปรแกรม ไม่ ได้ | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบเปิดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาลส่งเสริมสุขภาพแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาง

กีฬาสีโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ2017 ลีดเดอร์สีแดง


กีฬาสีโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ2017 ลีดเดอร์สีแดง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment