สรุปอวัยวะในระบบหายใจ | หน้าที่ของระบบหายใจ

สรุปอวัยวะในระบบหายใจ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สรุปอวัยวะในระบบหายใจพร้อมคำถามหลังเรียน

สรุปอวัยวะในระบบหายใจ

มาตรวจสอบสุขภาพปอดCheck your lungs and oxygen level.


\”มาตรวจสอบสุขภาพปอด Check your lungs and oxygen level.\”
โรคปอด
ยังเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย และยังเป็นหนึ่งในห้าอันดับต้นของโรคสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรสุขภาพ ที่สำคัญคือ ทำให้ประชากรไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่ละปีนับหมื่นคน โดยสามารถจำแนกโรคปอดในผู้ใหญ่ที่สำคัญในบ้านเรา ดังนี้
1. โรคปอดติดเชื้อ ที่สำคัญ คือ “ปอดอักเสบ” และ “วัณโรค” ส่วนที่กำลังจับตากันอยู่มากขณะนี้ คือ “โรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID19”
2. โรคปอดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ที่สำคัญ คือ “โรคถุงลมโป่งพอง” “มะเร็งปอด” และ “โรคหืด” ช่วงวัยที่เสี่ยงกับการเกิดโรคปอด คือ ช่วงวัยเด็กและวัยชรา ในวัยเด็กสมรรถภาพปอดจะยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันก็ยังไม่มีพัฒนาการไปจนสมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่ ทำให้มีโอกาสเกิดโรคปอดได้ง่ายโดยเฉพาะจากการติดเชื้อ
สำหรับในผู้สูงอายุจะมีโอกาสรับสารพิษต่อปอดสะสมมานาน อีกทั้งระบบภูมิคุ้มกันก็เสื่อมถอย จึงมีโอกาสป่วยจากโรคปอดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อได้ง่าย เช่น “มะเร็งปอด” หรือ “โรคถุงลมโป่งพอง” ในอีกด้านหนึ่งก็จะเกิดโรคปอดจากการติดเชื้อได้ง่ายที่สำคัญคือ “ปอดอักเสบธรรมดาและที่เกิดจากการสูดสำลัก” และ “วัณโรคปอด”
สาเหตุของการเกิดโรคปอด
องค์ประกอบในการเกิดโรคปอดก็เช่นเดียวกับโรคในระบบอื่น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากลักษณะทางพันธุกรรม เช่น ความผิดปกติในยีนบางตำแหน่งทำให้เสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคปอดหรือโรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
ปอดที่เป็นถุงลมโป่งพอง
แต่ส่วนที่สำคัญที่เราดัดแปลงได้ คือ พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การสัมผัสฝุ่น ควัน และก๊าซ โดยเฉพาะตัวการร้ายที่กำลังคุกคามประชากรไทยและประชากรโลกอย่างหนักขณะนี้ คือ ฝุ่น PM2.5
การรักษา
การรักษาโรคปอดที่เป็นหัวใจ คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรค หากเป็นโรคปอดที่เกิดจากการติดเชื้อ สิ่งที่สำคัญ คือ การรักษาสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรง ไม่เข้าไปในที่ที่คนอยู่กันอย่างแออัดเป็นเวลานาน และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี และเมื่อมีข้อบ่งชี้ ก็ควรฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อลดโอกาสเกิดปอดอักเสบจากเชื้อนี้ ส่วนโรคปอดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ที่สำคัญ คือ ระงับพฤติกรรมสุขภาพที่อันตรายโดยเฉพาะการสูบบุหรี่
สำหรับวัณโรคปอด ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของประชากรไทยและประชากรโลก โดยเฉพาะถ้าเกิดร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี ปัจจุบันมีการตรวจวินิจฉัยที่ทำได้รวดเร็วและแม่นยำ และมียาที่รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้สั้นกว่า 6 เดือน จึงต้องอาศัยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลาย ๆ ส่วน ประกอบด้วย
ผู้ป่วย และญาติผู้ดูแล จะต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
กรณีผู้ป่วยอยู่ในวัยทำงาน จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง เพราะการ
รักษาอย่างต่อเนื่องบางครั้งอาจทำให้ขาดงาน ซึ่งหากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเข้าใจและให้กำลังใจ ผู้ป่วยก็จะอาการดีวันดีคืนได้
เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่องจนหายขาด และกลับมาเป็นสมาชิกครอบครัวที่สมบูรณ์ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแรงในการร่วมพัฒนาชาติไทย
ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดควรปฏิบัติตนอย่างไร
ในด้านของผู้มีปัญหาเกี่ยวกับปอด ลำพังสถานการณ์ปกติ ก็ควรระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อยู่แล้ว และยิ่งในสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ทั้งผู้ป่วยและประชาชนทุกท่านสามารถช่วยกันรับมือได้ โดย
1. ไม่ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น ถ้าจะต้องออกไปให้ใส่หน้ากากอนามัย อยู่ในระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ไม่จับต้องวัตถุในที่สาธารณะ และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ
2. ลดการปฏิสัมพันธ์ สังสรรค์ทางสังคมทุกชนิด โดยเฉพาะที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
3. ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ที่มีมาตรการผ่อนคลาย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวง
สาธารณสุข และเข้าร่วมในการรายงานตัวเองด้วยแอปพลิเคชัน พร้อมการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานประกอบการนั้น ถ้ามีการแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่าท่านมีความเสี่ยงจากการมีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด19 ตามข้อมูลจากแอปพลิเคชัน ให้รีบไปพบแพทย์
4. หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือได้รับการแจ้งเตือนความเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมให้ข้อมูล
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID19 อย่างเปิดเผย
โรคปอดก็ไม่ต่างกับโรคเฉียบพลันหรือโรคเรื้อรังที่สำคัญ ๆ อีกหลายโรค สิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันและการลดความเสี่ยง การพบแพทย์เพื่อการตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่สำคัญในปัจจุบัน แต่ถ้าเริ่มมีอาการทางปอด เช่น ไอนานเกิน 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือด เจ็บหน้าอก หรือหอบเหนื่อย ควรรีบไปปรึกษาแพทย์

READ  ภาษาอังกฤษ ป.1 - บทที่ 4 : สบายดีไหม \"How are you?\" [สื่อแท็บเล็ต ป.1] | วิธี สอน ภาษา อังกฤษ ป 1

มาตรวจสอบสุขภาพปอดCheck your lungs and oxygen level.

ระบบหายใจของมนุษย์ ตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ม.2


บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ วิชาวิทยาศาสตร์

ระบบหายใจของมนุษย์ ตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ม.2

Everything About new Season 3 Update! | Frostborn Survival


Frostborn New Huge Update
Release Notes:
A year has passed since the official global launch of Frostborn on the Android platform, and we invite you to the celebration! Login into the game from October 18th to October 21st and receive gifts for leveling up your character! Also, look for the Festive Pack in the ingame shop to acquire a raiding horse with unique festive skin.
Head to the Temple of the Ancestors to participate in the new season! The Elder of New Heim will meet you there. He needs your help in locating pages of old stories that tell the history of Midgard. Find pages scattered in various locations and bring them to the Temple. Use stands to collect pages into books and sagas, receive season points and discover the rich lore. Maybe you will even uncover the hints on missing gods!
You will definitely have some redundant pages (or even books) in your inventory during the season. If so, check the bard in the Temple of the Ancestors he can purchase your findings for some silver coins. Please note that bard has a daily limit of silver. So visit him regularly to make out the most when trading pages and books.
Only during a new season, you may obtain the Chaser’s armor a new greatlooking set of medium armor with increased armor stats. Moreover, look for Stun Bow and Assassin’s Dagger in the seasonal rewards. The former has a chance to stun a target, the latter ignores 30% of enemy armor during the attack.
We have an addition in the mounts collection too! Lynx is your new ride. It has a shortened summon time that could be very useful if you need a quick getaway.
Lynx mount, Chaser’s armor, Stun Bow and Assassin’s Dagger are temporarily exclusive as seasonal rewards. We will add new ways to obtain these items in further updates.
Available to all players is a new rank of classes! From now you may invest mastery points even further to unlock rank IV classes with improved spells and passive bonuses. Unlocking top ranks is not an easy task, so consider it as a longterm goal.
We made some under the hood changes to our matchmaking system to make sure that player encounters will stay fair and balanced after the rank IV classes are introduced.
Additionally, we did a complete overhaul of the acts window. Now it shows various types of active tasks available to players (daily tasks, class tasks, acts, and so on). You may choose what tasks you want to track.
Clan members, please note that we improved rewards in server ratings and dramatically increased rewards in global ratings of clan tournaments. Also, resttime between tournaments was increased to 8 days. So you may take a breather and prepare well for the next challenge. PeepoPing

READ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อวัยวะของเราและหน้าที่ของอวัยวะ | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย 40 หน่วย
READ  คณิต เพิ่ม ม.4 เล่ม1 (พ.ศ.2560) : แบบฝึกหัด 3.4 ข้อ4 | คีย์ คณิต เพิ่มเติม ม 4

Everything About new Season 3 Update! | Frostborn Survival

DLTV ป.6 สุขศึกษา | 29 ก.ค. 64 | อวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง


สื่อ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71955
สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร รายการ อวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจ ออกอากาศวันที่ 29 ก.ค. 64

DLTV ป.6 สุขศึกษา | 29 ก.ค. 64 | อวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่SHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment