สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | ใบงานเรื่องการออม พร้อมเฉลย

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หมู่เรียน D15
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การออม ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1001302 เสนอ อาจารย์ ดร. ธนภัทร จันทร์เจริญ หากมีความผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้
ขั้นตอนการทำสื่อการเรียนรู้
1. ศึกษาหาข้อมูล
1.1 เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ตัวชี้วัด ป.2/4 สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม
1.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การออกแบบเนื้อเรื่อง และวางตัวละคร
3. การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในโปรแกรม Microsoft Powerpoint และบันทึกไฟล์เป็น Window Media Video File
4. อัปโหลดลง Youtube
วิธีการใช้สื่อ
ใช้สื่อในขั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออมเงินจากสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และเห็นความสำคัญของ การใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การออม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระง่ายยิ่งขึ้น และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการออม
หน้าที่และรายชื่อผู้จัดทำ
1. นางสาวขวัญฤดี ยิ่มรัมย์ ทำหน้าที่ ให้เสียงบรรยายเป็นออมสิน และ รายละเอียดภายในวีดิโอ
2. นางสาวพลอยไพลิน มั่งมี . ” คุณครู และ ผู้สืบค้นข้อมูล
3. นางสาววิชญาพร หาญฉวะ “ คุณแม่ และ ตัดต่อวีดิโอ
4. นางสาวสาธนี มาตะโก “ สตางค์
5. นางสาวพรลภัส สุดสวาดิ์ “ นักเรียน 1
6. นางสาวศิริขวัญ วรรณสุทธิ “ เขียนบทและวางโครงเรื่อง
โดยนักศึกษาสาขาวิชาการ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเข้าพระยา

READ  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 เรื่องการใช้ Verb Be | ใบ งาน ภาษา อังกฤษ ม 1 พร้อม เฉลย
READ  คำศัพท์อังกฤษ เดือนทั้ง 12 (12 months) | เดือนทั้ง12 | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

DLTV ป.2 สังคมศึกษา | 2 ก.ค. 64 | รายรับและรายจ่ายของตนเอง | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง


สื่อ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71760
ใบงาน https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71761
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยที่ 2 เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน รายการ รายรับและรายจ่ายของตนเอง ออกอากาศวันที่ 2 ก.ค. 64

DLTV ป.2 สังคมศึกษา | 2 ก.ค. 64 | รายรับและรายจ่ายของตนเอง | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง

เฉลยใบงาน DLTV5 คณิตศาสตร์ ป 5 ใบงานที่ 1.23


เฉลยใบงาน DLTV5 คณิตศาสตร์ ป 5 ใบงานที่ 1.23

VDO ป.6 ที่ 7 (เฉลยใบงานวิทยาศาสตร์ ที่ 17-18 เรื่องระบบย่อยอาหาร)


VDO ป.6 ที่ 7 (เฉลยใบงานวิทยาศาสตร์ ที่ 17-18 เรื่องระบบย่อยอาหาร)

เรียนออนไลน์ย้อนหลัง DLTV ป.2 สังคมศึกษา ออมไว้ไม่ขัดสน รายการ วิธีทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 9 ก.ค. 64


READ  2.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง ตอน01 | คีย์ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม 3 เล่ม 1

เรียนออนไลน์ย้อนหลัง DLTV ป.2 สังคมศึกษา ออมไว้ไม่ขัดสน รายการ วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย 9 ก.ค. 64
สื่อประกอบการสอน https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71764
ใบงานประกอบการสอน https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71765
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยที่ 2 เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน รายการ วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย 9 ก.ค. 64
สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่าย นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ โดยการจัดทำลงในสมุด กำหนดหัวข้อในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เช่น รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ เป็นต้น
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ป.2/2 บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง
จุดประสงค์
1. อธิบายวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง
2. วิเคราะห์วิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง
3. เห็นความสำคัญในการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองในชีวิตประจำวัน
การวัดผลและประเมินผล
1. ตารางสำรวจการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน
2. สังเกตการทำงานรายบุคคล
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เรียนออนไลน์ เรียนย้อนหลัง DLTV

เรียนออนไลน์ย้อนหลัง DLTV ป.2 สังคมศึกษา ออมไว้ไม่ขัดสน รายการ วิธีทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 9 ก.ค. 64

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่SHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment